تمرین های دوره ایلستریتور

انجام تمرینات بعد از هر فصل خیلی اهمیت داره.

لطفا بعد از پایان فصل تمرین ها رو انجام بدید و از طریق تلگرام یا ایمیل برای من ارسال کنید
@elhamaaam
ninfur@gmail.com

تمرینات جلسه اول

تمرینات جلسه دوم

تمرینات جلسه سوم

تمرینات جلسه چهارم

تمرینات جلسه هفتم